Jste zde

Literatura

V průběhu řešení projektu byly zpracovány údaje o reprezentativní množině informačních zdrojů vztahujících se k oboru organizace znalostí. Metadata o těchto zdrojích jsou strukturována podle modelu FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy) na údaje o dílech, jejich vyjádřeních a provedeních:

Popisná metadata o dokumentech jsou propojena jak navzájem, tak s dalšími entitami ve znalostní bázi i s externími entitami dostupnými na webu. Přehled používaných vztahů obsahuje slovník Vztahy/predikáty.

1) Metadata o dokumentech jsou propojena vztahy entit 1. skupiny modelu FRBR: dílo je propojeno s vyjádřením vztahem realizace (např. Deweyho desetinné třídění a jeho vyjádření) a vyjádření je propojeno s provedením vztahem ztělesnění (např. úplné vydání DDT v angličtině a jeho provedení).

2) Je možné rovněž vzájemné propojení entit typu dílo-dílo (např. informace o tom, že dánská klasifikace Decimalklassedeling je založena na DDT, vyjádření-vyjádření (např. úplné vydání DDT v němčině je překladem anglického úplného vydání) a provedení-provedení (např. článek Melvila Deweyho Decimal Classification beginnings, publikovaný v roce 1920 v časopise Library journal, má vztah ekvivalence se stejnojmenným článkem, přetištěným v roce 1990 v témže časopise.

3) Každé dílo bylo obsahově analyzováno a výsledkem této analýzy je propojení popisných metadat s pojmy v ontologii a s třídníky specializované klasifikace KO Literature.

4) Příklady propojení na externí entity:
Propojení na metadata o dílech v jiných katalozích nebo v registrech: např. záznam Deweyho desetinného třídění v registru Bartoc a v registru Taxobank.
Propojení na metadata o provedení v jiných katalozích: např. záznam 9. vydání DDT v katalogu WorldCat.
Propojení metadat o zdroji s plným textem (týká se především volně dostupných online zdrojů): např. údaje o dostupnosti digitalizované verze 1. vydání DDT, odkaz na přístup ke klasifikaci Decimalklassedeling ve formátu propojených otevřených dat.