Jste zde

O projektu

Projekt „Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí“ (č. DF13P01OVV013) byl řešen v letech 2013 až 2015 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Informace o projektu včetně odkazů na dílčí výstupy jsou k dispozici v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem projektu je tvorba znalostní báze, která zaplní mezeru v domácí odborné literatuře tím, že shromáždí a systemizuje současné poznatky z oboru organizace znalostí a umožní jejich zpřístupnění a odvozování znalostí nových. Znalostní báze poskytuje zdrojový materiál pro zpracování původní české monografie a pro aktualizaci české terminologie. Bude sloužit pro další výzkum a jako nástroj výuky a vzdělávání především v oboru informační vědy a knihovnictví.

Báze je zpřístupněna ve formě propojených otevřených dat (podrobněji viz část Propojená data). Díky propojení obsahu a struktury znalostní báze s externími zdroji mají uživatelé zajištěn přístup i ke znalostem, jejichž zdroje se nacházejí vně znalostní báze.

Architektura znalostní báze je modulární (podrobněji viz části Architektura a Ontologie), takže ji bude možné v budoucnu rozšiřovat a eventuálně měnit v reakci na nové požadavky na její využití. Klíčové moduly představují dva typy znalostních jednotek: 1) modul Ontologie o rozsahu 465 pojmů a instancí a 73 predikátů obsahuje abstraktní entity („čisté znalosti“), věty formalizované jako logické predikáty ve formátu RDF trojic (subjekt – predikát – objekt), 2) modul Popisná metadata obsahuje popisná metadata o fyzických entitách, jimiž jsou relevantní dokumentové (1156 záznamů) i nedokumentové zdroje (osoby, korporace, události, nástroje, aktivity a procesy – 993 záznamů). Konstrukční prvky metadat tvoří množina datových prvků, mapovaných do relevantních metadatových jmenných prostorů.

Řešitelský tým

Koncepce a správa znalostní báze Helena Kučerová
Obsah znalostní báze Eva Bratková, Helena Kučerová, Marcela Buřilová
Konzultant obsahu znalostní báze Josef Schwarz
Programátor editačního modulu v databázi MySQL, verze 5.5.8 David Klimánek
Tvorba prezentačního modulu a implementace do systému Drupal, verze 7.39 Linda Jansová a Václav Jansa

Publikační aktivity související s projektem

Články v recenzovaných periodikách (zařazeny do ERIH PLUS)

BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí. = Open Access to scientific literature: case study for Knowledge organization subject area. In: ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2013, 5(speciální číslo), 1-29 [cit. 2015-09-24]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/751. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22612/ nebo URI (HDL): http://hdl.handle.net/10760/22612.

KUČEROVÁ, Helena. České termíny pro věcné pořádání po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi = Czech terminology for knowledge organization 40 years after: contribution to the terminological debate. In: ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2013, 5(speciální číslo), 1-22 [cit. 2015-09-24]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/749. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22620/ nebo URI (HDL): http://hdl.handle.net/10760/22620.

BRATKOVÁ, Eva, KUČEROVÁ, Helena. Systémy organizace znalostí a jejich typologie. In: Knihovna: knihovnická revue. 2014, 25(2), 5-29. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna142/142005.htm nebo http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1402/142005.pdf. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/24914/ nebo URI (HDL) http://hdl.handle.net/10760/24914.

BRATKOVÁ, Eva, KUČEROVÁ, Helena. Knowledge organization systems and their typology. In: Knihovna: knihovnická revue [online]. 2014, 25(Supplementum 2), 1-25 [cit 2015-09-24]. ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna142_suppl/1402sup01.htm nebo http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1402sup/142001.pdf.

KUČEROVÁ, Helena. Co analyzujeme při obsahové analýze dokumentů? K pojmu aboutness v organizaci znalostí. In: Knihovna: knihovnická revue. 2014, 25(1), 36-54. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna141/141036.htm nebo http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1401/141036.pdf. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/28005/ nebo URI (HDL) http://hdl.handle.net/10760/28005.

KUČEROVÁ, Helena. What Do we Analyze during Subject Analysis of Documents? The Concept of Aboutness in Knowledge Organization. In: Knihovna: knihovnická revue. 2014, 25(Supplementum 1), 38-57 [cit. 2015-09-24]. ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna141_suppl/1401038.htm nebo http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1401sup/1401038.pdf.

BRATKOVÁ, Eva, KUČEROVÁ, Helena. K otázkám metadatového popisu systémů organizace znalostí = Towards issues of descriptive metadata for knowledge organization systems. In: Knihovna: knihovnická revue. 2015, 26(1), 5-36. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/aktualni-cislo/recenzovane-prispevky/k-otazkam-metadatoveho-popisu-systemu-organizace-znalosti nebo http://knihovnarevue.nkp.cz/dokumenty/2015-1/K_otazkam_bratkova_kucerova.pdf. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/27989/ nebo http://hdl.handle.net/10760/27989.

KUČEROVÁ, Helena. Vztahy informačních zdrojů: pokus o mezioborovou syntézu = Relationships of information resources: an attempt to interdisciplinary synthesis. In: Knihovna: knihovnická revue. 2015, 26(2), 5-24. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/28772/ nebo http://hdl.handle.net/10760/28772.

Články v recenzovaných sbornících

KUČEROVÁ, Helena, BRATKOVÁ, Eva. Znalostní báze pro obor organizace znalostí [Knowledge base for subject area of knowledge organization]. In: Vojtěch SVÁTEK, Ondřej ZAMAZAL, ed. Znalosti 2014: Exhibice, Edukace a nacházení Expertů: 13. ročník konference, Jasná pod Chopkom, Nízke Tatry, 26. - 27. září 2014: Sborník příspěvků = Exhibition, Education and Expert finding: 13th Annual Conference, Jasná pod Chopkom, Nízké Tatry, Slovakia, 26th - 27th September 2014: Proceedings [online]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2014, s. 70-73 [cit. 2015-09-24]. ISBN 978-80-245-2054-4 (Online). V rámci posterové sekce byl prezentován stejnojmenný poster. Dostupné z: http://www.znalosti.eu/images/accepted_papers/znalosti2014_paper4.pdf. http://www.znalosti.eu/images/znalosti2014_proceedings.pdf. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/24440/ nebo http://hdl.handle.net/10760/24440.

Konferenční postery a prezentace

KUČEROVÁ, Helena. Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí: Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013–2015. In: IKI 2013 – Informace, konkurenceschopnost, inovace: Sborník prezentací a příspěvků z konference, konané 21. listopadu 2013 v Praze 2, Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN [online prezentace]. Pořadatelé Česká informační společnost, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. 2013 [cit. 2015-09-24]. 30 snímků (PDF). ISSN 1803-6090. Dostupné z: http://cisvts.cz/wp-content/uploads/2013/11/8.-Helena-Kučerová.pdf nebo z http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2013/abstrakty-do-konference-iki-2013/. Dostupné také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/21057/ nebo URI(HDL) http://hdl.handle.net/10760/21057.

KUČEROVÁ, Helena, BRATKOVÁ, Eva. Knowledge base for subject area of knowledge organization: Issues, challenges, and preliminary outcomes of a research project. In: Knowledge organization in the 21st century: Between historical patterns and future prospects: 13th International Conference (ISKO 2014), Jagiellonian University, Institute of Information and Library Science, Kraków (Poland), May 19th - 22nd, 2014 [online prezentace]. Organized by the Polish Chapter of ISKO and the Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University in Kraków. 2014 [cit. 2015-09-24]. 1 poster (PDF). Dostupné z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/23349/ nebo URI(HDL) http://hdl.handle.net/10760/23349.

Zprávy v tisku

KUČEROVÁ, Helena. Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge. In: Ikaros [online]. 2014, 18(1) [cit. 2015-09-24]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/zprava-z-mezinarodniho-seminare-classification-visualization-interfaces-to-knowledge.

Poděkování

Projekt č. DF13P01OVV013 je realizován na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je financován Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Znalostní báze je hostována na webu Univerzity Karlovy v Praze.

Logo Ministerstva kultury ČR
Logo Univerzity Karlovy v Praze